واکسن کرونا : فوری – رایگان – همگان

مسئول نابودی و تخریب طبیعت و جامعه، سرمایه داران و دولتها هستند. کارگران اما تاوان هر سیاست غیر مسئولانه و سودپرستانه را می پردازند. سرمایه داران در کاخ هایشان نشسته اند، به بیشترین امکانات درمانی و پزشکی دسترسی دارند، کارگران اما باید آنها را تر و خشک کنند. سرمایه داران بیمارستان و امکانات و تیم پزشکی را به منزل می آورند، کارگران اما باید سپر بلا شوند و بیشترین تلفات را بدهند. ممانعت از واکسیناسیون شهروندان، اقدام به کشتار محرومان در میدان مین کرونا است.

دولت حق ندارد شعار بدهد و شانه بالا بیاندازد و از جان ما مایه بگذارد. حاکمیت و مجموعه ای که قدرت و همه چیز را در دست دارد، مسئول مستقیم وضعیت کنونی است. دولت حق ندارد شهروندان یک کشور را به مرگ دستجمعی محکوم کند. هیچ حکومتی حق ندارد ساکنین یک سرزمین را از حق زندگی و امرار معاش محروم کند. هیچ قدرتی حق ندارد عقاید شخصی خود را بر منافع ساکنین یک کشور ترجیح دهد.

دیگر بس است. در ایندوران سخت که حاکمان در اتاق های شیشه ای و کاخ های خود پنهان شده اند، کارگران در خط مقدم جبهه کارخانه ها و بیمارستانها تاکنون جنگیده اند. سیاست دولت و سرمایه داران تشدید بیکار سازی و تحمیل فقر و گرسنگی بود. سهم ما تاکنون سرکوب و مرگ و میر بیشتر بوده است.

کارگران هفت تپه همراه با طبقه کارگر خواهان تامین فوری واکسن تائید شده توسط مراکز بهداشتی معتبر جهانی، ارائه رایگان برای همه ساکنین کشور با اولویت بخشهای آسیب پذیر هستند.

واکسن استاندارد رایگان_همگانی
جمعی از کارگران هفت تپه در بخشهای مختلف
۳۰ دیماه ۱۳۹۹