نقش دولت در غلبه ی سرمایه داری در ایران

دربارهی نویسنده
فرهاد نعمانی بعد از فارغالتحصییلی از رهیتهی اقتصیاد در دانشیهاه ایلینوی امریکا در سیا 1531 و تا
هنهام انقلاب فرهنهی از اعضای هیأت علمی دانشکدهی اقتصاد دانشهاه تهران بود. وی از اوایل دههی
1531 ناگ یر از مهاجرت از ایران هد و اکنون استاد ممتاز بازنشستهی دانشهاه امریکایی پاریس است.
برخی کتابهای نعمانی به فارسیی عبارتند از: سیرمایهداری چیسیت) ترجمه- تألیف، نمونه، 1531 ،)
نظامهای اقتصادی (دانشکدهی اقتصاد، دانشگاه تهران، 1535 ،)تاریخ اقتصییادی ایران
دانشکدهی اقتصاد، دانشهاه تهران، 1535 ،)اقتصاد سیاسی توسعهنیافتهی و رهد ترجمه- تألیف، امیر
کبیر،1531 ،)نظرییهی هییینیاخیت موریس کورنفورت، ترجمه بههمراه منوچهر سیییناجیان، امیرکبیر
،1531 ،)نقدی بر پارهای از نظریههای رایج در سرمایهداری غرب پل سویی ی و ادواد باتالوو، ترجمه
به همراه منوچهر سیناجیان، جاویدان، 1533 ،)تکامل فئودالیسم در ایران خوارزمی، 1531 ،)و طبقه و
کار در ایران به همراه سهراب بهداد، ترجمهی محمود متحد، آگاه، 1511.