مهاجرت، پناهجویان و کار Wanderung, Flucht und Arbeit

http://www.wildcat-www.de/wildcat/99/w99_migration.html
https://meidaan.com/archive/16635 file:///F:/Artikel/wildcat%20farsi%20pdf.pdf آیا دولت‌های اروپایی از مهاجران به عنوان نیروهای کار ارزان سود می‌برند یا مهاجرت نیروی خودمدار و کنترل‌ناپذیری است که حصارهای مرزی را در هم می‌شکند و پیش می‌رود؟