یاد داشتی در مورد حرکات اعتراضی  زنان در بلوچستان پاکستان

هوشنگ نورائی( ایوب حسین بر)

نقض حقوق انسانی در ابعاد  گسترده ای در بلوچستان پاکستان  وجود داشته و دارد. اتفاقات بیشمار  „بکش و دور بینداز“ ها بعدی وحشتناک بخود گرفته است. جائی برای توجیه و چشم پوشی از این نوع جنایات که تداوم آنها بسادگی خصلت  سیستماتیک و  برنامه ریزی شده  آنها را نشان می دهد،  وجود ندارد.  عملیات  فراقانونی و جنایتکارانه  دستگاه امنیتی  پاکستان تنها محدود به بلوچستان نبوده و نیست ولی در بلوچستان  ابعاد بمراتب وحشتناک تری بخود گرفته است.  اکنون هزاران نفر مفقود الاثر  شده و یا سر به نیست شده و اجسادشان دور ریخته شده و یا در زندان هایی بی نام و نشان، بدون هیچ محاکمه و وکیلی تحت بازجوئی و شکنجه اند. 

نمی توان آنچه را در این منطقه رخ می دهد از   یک تبعیض آشکار و یک ستم قومی/ ملی جدا کرد.   و در متن همین درد و رنج های چند لایه  تبعیض و ستمگری است که  حرکات  روبرشد زنان معترض  بلوچ،  می توان گفت بصورت یک جنبش،  پا بمیدان نهاده است. خواهران، مادران و زنان  مردانی که بخون کشیده شده و یا سر به نیست شده و یا مفقود  شده اند  هسته اصلی این جنبش اعتراضی را تشکیل می دهند.