کارگران و ستمدیدگان برای فلسطین برای روژائاوا متحد شوید

October 22, 2023

https://telegra.ph/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF-10-22

از دوهفته پیش که نیروهای ارتجاعی حماس، بر اساس برنامه ها و سیاستهایی که به نفع اسرائیل به پیش برده، حمله ای موشکی به اسرائیل کرد، زخم ناسور فلسطین یک بار دیگر و بیش از همیشه سرباز کرد و تاریخ مقاومت خونبار این سرزمین اشغال شده ورق خورد۰ برای تمامی انقلابیونی که در سراسر دنیا دل در گرو رهایی از ستم و استثمار داشته و دارند، فلسطین نامی است که از آغاز تا همین امروز واژه ی مقاومت و انقلابی گری را معنا کرده است۰کم نیستند کسانی که در دوران پیش از قیام 57 در فلسطین دوره ی نظامی دیدند و از این راه توانستند علیه مناسبات سرکوبگرانه ی نظام سرمایه دار شاهنشاهی به ستم دیدگان ادای دین کنند۰ در واقع فلسطین مامنی برای نفس تازه کردن انقلابیون بود و از این رو، از یک سو کشورهای امپریالیستی و از سوی دیگر جریانهای ارتجاعی مانند حماس، جهاد اسلامی، حزب اله و یا جمهوری اسلامی و یا حتی کشورهای ارتجاعی عربی بر سر از میان برداشتن چنین مامنی توافق داشته، برنامه ریزی کرده و آن را به پیش برده اند۰ از سوی دیگر بحرانهای ادواری سرمایه داری و تضاد و رقابتهای کشورهای امپریالیستی و عقب مانده ی منطقه بیش از همیشه به منصه ی ظهور رسیده است، با شکست خوردن بلوک غرب، و زیر آب کردن سر نیروهای انقلابی در فلسطین به کمک جریانات رویزیونیستی، ناسیونال ارتجاعی و.. تلاش این بود که جریانات ارتجاعی مانند حماس، حزب اله و… نمایندگی مردم مقاوم فلسطین را عهده دار شوند۰

تا آنجا که به مردم مترقی و جریانات انقلابی در سراسر دنیا برمی گردد ما شاهد اعتراضهای بسیاری در کشورهای مختلفی در سراسر دنیا بوده ایم که البته توسط هم رسانه های به اصطلاح کشورهای دمکراتیک و هم رسانه های جریان اصلی نه تنها کاملا سانسور شد، بلکه اهتمام کرده اند که یک رژیم اشغالگر فاشیست را جای یک قربانی تاریخی جا بزنند۰ ما نه تنها رژیم اشغالگر اسرائیل را مسبب اصلی جنایتهای سیستماتیکی چند دهه ی اخیر بر مردم فلسطین می دانیم بلکه حماس هم برای ما چیزی بیش از یک جزء عقب مانده ی این نظام سرمایه دارانه نیست۰ از نظر ما مسئله ی فلسطین یا روژئاوا که این چند هفته زیر بمبارانهای هوایی و حملات زمینی ارتش اشغالگر ترکیه که مانند همطارش اسرائیل تلاش دارد منابعی مانند، آب و غذا و تاسیسات برق رسانی و… که برای رفع نیازهای روزانه لازم است را از میان بردارد، تنها یک راه حل دارد و آنهم یک موضع انترناسیونالیستی است۰ این سخن مارکس که گفت “ کارگران جهان متحد شوید“ بیش از هر زمان دیگری صدق می کند. آن تضادی که در تمام دنیا در جریان است باید به مبنایی برای اتحاد کارگران و ستمدیدگان تبدیل گردد۰ از این رو سخن ما، راه حل ما و خطاب ما به تمام مردمی که در سراسر دنیا اعتقاد دارند، هر انسانی لایق یک زندگی مرفه است این است این است؛ کارگران و ستمدیدگان جهان برای فلسطین، برای روژئاوا و برای ریشه کردن هر نکبت، جنگ، نابرابری و…. متحد شوید۰ ضرورت به وجود آمدن این همبستگی طبقاتی در عین این که کشورهای امپریالیستی را هدف قرار می دهد، همزمان به تضعیف نیروهای ارتجاعی افکار عقب مانده و… منجر خواهد شد۰چندی پیش از جانب برخی از سندیکاها، مدنی، کارگری، صنفی فلسطین بیانیه ای خطاب همه ی کارگران جهان نوشته شده بود ما ضمن همبستگی با این بیانیه و امید به بپاخواستن کارگرانی که می توانند به صورت فوری و آنی و چرخهای ماشین کشتار اسرائیل را از کار بیاندازند اعلام می کنیم زخمهای فلسطین و روژائاوا زخمهای ناسور بشریت است و تنها با یک حمایت جهانی می توان بر آنها مرهمی گذاشت۰

۳۰ مهر ۱۴۰۲

هسته جوانان انقلابی زاهدان

جوانان انقلابی محلات سنندج