همسایه های همزبان افغانستانیِ ما

اطلاعیه کانون نویسندگان ایران «در تبعید» و انجمن قلم ایران «در تبعید»

ریشه های قومی، فرهنگی، تاریخی ما از ژرفای تاریخ تا به امروز به هم پیوسته و جدایی ناپذیرند. ما بیش از هر همسایهٔ دیگر در هر کجای این جهان، اشتراک فرهنگی- تاریخی و نیز، زبانی داریم. شوربختانه، امروز مردم ایران و مردم افغانستان از سوی داعشیان حکومت اسلامی در ایران و طالبان سیه اندیش در افغانستان به گروگان گرفته شده اند. حکومت اسلامی در ایران، از همانگاه که همزبانان و همسایه های افغانستانی ما از بد حادثه به پناه آمدند، هیچ ناروا و ناشایست و آزار و محرومیتی نبود که بر مردم شریف و بزرگوار افغانستان اعمال نکنند. عاقبت چنین حکومت ها و عاقبت استبداد عریان دینی، در نهایت گورستان تاریخ است. اما، آن هم میهنان ما که آگاهانه و ناآگاهانه، بازیچهٔ دست حکومت شده و بر هیمهٔ افروختهٔ نفرت و نژاد پرستی می دمند، مایهٔ شرمساری ملتی را فراهم می آورند؛ نژاد پرستی، آزار و تحقیر افغانستانیانی که به برادران همزبان و همتباران خود، پناه آورده اند، به هر بهانه ای که صورت بگیرد، نکوهیده است و باید روشن، شفاف و به شدت محکوم شود. ما، هشدار می دهیم که داعشیان حاکم بر ایران و طالبان انسان ستیزِ حاکم بر افغانستان، برای هدف های ننگین و شوم خود و برای پیشبرد سیاست های بنیان برافکن اربابان و صاحبان خود در منطقه، هر روز بیشتر از روز گذشته می کوشند که نفرت میان ایرانیان و افغانساتانیان نهادینه شود. با توجه به اختلاف ها و حساسیت های فرهنگی، برای غلبه بر سیاست های تفرقه اندازانهٔ حکومت اسلامی ایران و طالبان در افغانستان، ما چاره ای جز مبارزهٔ دوشادوش برای نابودی این دیوان هزاران سر، نداریم و با تمام توان باید بکوشیم که با ترویج مدارا و رواداری، آتش نژادپرستی را خاموش کنیم. ما از هم میهنان ایرانی خود می خواهیم که هر کجا شاهد اعمال ناروایی به مهاجران و پناهندگان افغانستانی هستند، درخورِ یک شهروند، مداخله کرده و از نفرت پراکنی و راسیسم کور و ننگ آور، جلوگیری کنند. حاکمان نادان، چونان ارواحی شوم و تاریک بر بام میهنانمان می چرخند و هر کجا نورِ مدارا، رواداری و روشنگری می بینند، سایهٔ سیاه و دراز خود را بر آن می افکنند تا از روشن بینیِ ما و شما جلوگیری کنند. اینان عامدانه و با اغراض پلیدِ سیاسی و با هزاران ترفند، مانع همزیستی مسالمت آمیر میان ما شده و آهنگِ آن دارند که با ایجاد و تشدیدِ اختلاف های قومی، مذهبی میان ما، هم به صاحبان خود دُملابه ای کرده و هم چند صباحی بیشتر بر عمر حاکمیتِ ننگین خود بیفزایند.

باشد که در دام ترفند های فاشیستی و راسیستیِ مشتی جاهل حرفه ای حاکم بر ایران و افغانستان، نیفتیم!

کانون نویسندگان ایران «در تبعید»

انجمن قلم ایران «در تبعید»

۱۲ آوریل ۲۰۲۲

https://rahekargar.net/browsf.php?cId=1049&Id=1397