مشاوره ی حقوقی به پناهجویانِ محروم از حداقلِ خدماتِ اجتماعی

این مشاوره در „خانه ی ما“ انجام میشود که ماهیانه و در دومین چهارشنبه ی هر ماه، بین ساعت سه تا پنج بعد از ظهر برگزار می شود.

آدرس: خیابان اوبره ماش پلاک 10 (او-ام-10)
OM10 (Obere-Masch-Str. 10)
اقامت در خوابگاه پناهجویی، غذا از بسته های خیریه ای، اجازه ی رفتن پیشِ پزشک فقط در موردهای اوژانس و فوری.
زندگی زیرِ خطِ فقر.
یعنی حتی کمتر از حداقلِ پولِ ماهیانه، زیر خطِ فقرِ تعیین شده در به اصطلاح قانون
„هارتز 4“
از سال 1993 تاکنون، قانونِ کم کردنِ کمک هزینه ی پناهجویان، که قانونی مخصوص برای برخی از پناهجویانِ است، اجرا میشود. قانونی نژادپرستانه که زندگی پناهجویان را به زیر خطِ رسمی فقرِ در آلمان سوق می دهد.
بر طبقِ این قانون، دسترسیِ پناهجویان به خدماتِ بهداشتی و درمانی محدود شده است و تنها در مواردِ اوژانسی، انجام می گیرد و همچنین سطحِ کمک ها ی ماهیانه یِ دولتیِ به پناهجویان در مقایسه با کمک هزینه ی دولتیِ به شهروندانِ محتاج در آلمان، بسیار کمتر است.
از طرفی دیگر چنانچه مشخص شود که پناهجو بدلیلِ دریافت مقرریِ ماهیانه، کشور آلمان را برای اعلامِ پناهجوییِ خود انتخاب کرده است، همین مقدار اندکِ پولِ ماهیانه ی دولتی نیز با بهانه هایی واهی کمتر می شود.
همچنین اینکه، پناهجویانی که جوابِ منفی گرفته اند و پناهندگی شان به اصطلاح رد شده است نیز، مشمولِ این قانونِ مخصوصِ که در بالا به آن اشاره شد، هستند.
در واقع این قانون به عنوانِ نوعی مجازات بر علیه پناهجویان بکار گرفته می شود تا پناهجویان مجبور به بازگشتِ به اصطلاح „انتخابی“ بشوند!
یعنی پناهجو از بی پولی و محدودیتِ امکانات، مجبور به خروجِ از آلمان می شود و بجای بازگشتِ اجباری و دیپرت، به اصطلاح با „تصمیمِ خود“ و „به اختیارِ خود“ بازمیگردد!
اکنون در „خانه ی ما“ (او-ام-10) برای پناهجویانی که مشمول این قانون می شوند مثلِ افرادی که ویزای آنها بر طبقِ قانونِ تحمل (دولدونگ) می باشد، مشاوره ی حقوقی توسط وکیل شهر، آقای سِوِن آدام گذاشته ایم.
این مشاوره ی رایگان، ماهیانه یکبار (دومین چهارشنبه ی هر ماه) و از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر است.
به ما سر بزنید!
مدارک اداره ی امور اجتماعی (مدارک سوسیال) را با خود به همراه بیاورید تا آقای آدام بتواند مشاوره ی صحیح بدهد.
از این گذشته، ما می توانیم به کمکِ همدیگر و با گفتگو، راههای خلاصی از اذیت و آزارِ اداره ی امور اجتماعی را بیابیم.
زمانِ مشاوره ی این سه ماه: 10 آوریل، 8 ماه مه، 12 ژوئن سال 2019
nächste Termine: 10. April, 8. Mai, 12. Juni 2019
خانه ی ما- آلمان-گوتینگن