فراخوان اقدام عملی برای روز جهانی زن

امسال صدمین سالگرد جنبش فمینیستی زنان برای برابری جنسیبتی در تاریخ 8 مارس است. و به خصوص این روزها که شیوع فراگیر کووید باعث افزایش ظلم و ستم و بهره کشی از زنان و اقلیت های جنسی دیگر که به اختصار FLINT – فلینت نامیده میشوند که شامل (زنان، هم جنسگرایان، دگرباشان و بیناجنس ها و نانباینری ها) شده است. و همانگونه همه گیری کووید بدون شک باعث شتاب بیشتر ناعدالتی اجتماعی شده۰ اما در 8 مارس مثل هر روز دیگری فراخوان مبارزه با مردساالری و نظام سرمایه داری را اعلام میکنیم!
امروزه که حتی زنان عادی که در شرایط ناعادالنه و دشواری های شدید مربوط به فراگیری کووید19 همچنان از دستمزد نابرابر و بسیار کم رنج می برند، همانگونه که 70 درصد پرسنل پرستاری در سراسر جهان را زنان تشکیل می دهند، در عین حالی که این مشاغل به شدت حیاتی و مهم برای نظام سرمایه داری هستند و به نقاط کلیدی سیستم موجود بدل شده اند۰