شورش در آمریکا علیه آدم کشی راسیستی پلیس

حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست

دوشنبه پنجم خرداد پلیس آمریکا در یکی از خیابان‌های شهر مینیا‌پلیس در مقابل چشمان عابرین در کمال خونسردی یک مرد سیاه پوست بنام جورج فلوید را بقتل رساند. جرج فلوید اولین سیاه پوستی نیست که در خیابان‌های آمریکا توسط پلیس راسیست و جنایتکار آمریکا بقتل رسیده است و متاسفانه آخرین هم نخواهد بود، مگر آنکه کل این نظام سرکوب و جنایت و تبعیض وارونه شود