خوش آمدگویی به پناهجویان یعنی همبستگی بیکران

امروز ما شاهد وضعیت میلیونها پناهجویی هستیم که از جنگ، گرسنگی ، بدبختی و اختناق میگریزند و در شرایطی غیر انسانی در جستجوی مکانی برای داشتن یک زندگی امن ،حتی بزرگترین خطرات را بجان میخرند ۰ این وضعیت ناهنجار، این موج عظیم پناهجویان، در درجه اول محصول جنگ خونین دولتها و دستجات تروریستی اسلمی، محصول دخالت نظامی جمهوری اسلمی و دولت روسیه، محصول تهاجم نظامی دولت آمریکا و متحدین اش اروپا، که با فروش بیلیونی و صدور تسلیحات اشان به همه جا، بخصوص به دولتهای ایران و ترکیه و عربستان و قطر و اردن، که در رقابتها و کشمکشهای منطقه ای جریانات تروریست و آدمکشان ۰اسلمی را تا دندان مسلح کرده و به جان انسانها انداخته اند تلش ومقاومت سرسخت پناهجویان در شکستن دیوار مرزی نظامی اروپا در ماه سپتامبر در مجارستان، تاثیر بسیار عمیق و مثبتی در وجدان شهروندان اروپا گذاشت. این مقاومت هرچند که کوته زمان بود،ولی چنان موج گسترده ای از حمایتهای مردمی در آلمان و سایر کشورهای اروپائی براه انداخت که حتی دولتها ،مطبوعات مثل بیلد و احزاب راست ناگزیر شدند لحظه ای از سیاستهای همیشگی مهاجرستیز خود کوتاه بیایند ۰و در لفظ و موضع گیری هم شده خود را همدرد و حامی پناهنده ها نشان دهند درحالیکه سران کشورهای غربی در برابر رسانه ها برای وضعیت وخیم پناهجویان اشک تمساح می ریزند و تظاهر به خوش آمد گویی آنها مینمایند، اما در عمل در پشت اطاق دربسته حزبی ، مجلسی، قانون حکم آنها به قایق های این پناهجویان شلیک میکنند، جلوی پناهجویان را۰ اخراجی پناهجویان را بتصویب میرسانند آنها با۰ سد میکنند، سیم خاردار میکشند و راه فرار را بر این انسانها با سرکوبگری نظامی تمام سد میکنند سیاست تفرقه آمیزی مابین پناهجویان اختلف و جدایی راه می اندازند، آنها را به پناهجوی خوب و بد تقسیم ۰میکنند ما با قاطعیت این رفتار ضد انسانی و شرم آور دولت های ضد پناهنده را بشدت محکوم میکنیم. تامین یک ۰سرپناه انسانی، ایمن و آرام برای این پناهجویان یک ضرورت فوری و عاجل است ۰ جایی که آدم ها را تبعیید نکنند۰اتحاد جایی وجود دارد که به معنای واقعی به انسان ها همیاری شود ما این۰ دیر زمانی است که در کشور آلمان، مبارزاتی بر سر خواسته های عمومی پناهجویان در جریان است گروه ها را حمایت کرده و همراه با پناهجویان خواستاریم -تمامی پناهجویان باید از کلیه حقوق بین المللی شناخته شده شهروندی و کار در این جوامع برخوردار باشند -حق تعئین سرنوشت برای جایگاه اقامت و زندگی خود وحق سفر آزادانه به مثابه همه آحاد اجتماعی- -مسکنی شایسته برای یک زندگی انسانی- – حقوق برابر ورود آزاد به کودکستان ودبستان و دبیرستان و… و به دانشگاه- حق استفاده از امکانات و تاسیسات پزشکی و بهداشت و درمان عمومی و تخصصی، برابر با معیارهای- -عمومی جامعه – اجازه ی کار و تحصیل درهر کجا که هستید و هستیم بدور هم بیآئیم. با آگاهی جمعی برنامه ریزی کنیم . در کوچه و خیابان و محل کار،با شهامت و با صدای بلند! علیه جنگ های جاری در چهارگوشه جهان ،علیه خشونت های نژاد پرستانه فاشیستی که حق ماندن و زندگی انسانی را از ما سلب و ناگزیربه فرار و مهاجرت نموده است، علیه احزاب و مجامعی که حق پناهنده گی را در داخل و خارج از مرزهای اروپا سخت تر میکنند، برای یک زند گی خود مختار برای همه