خطاب به خواهر شجاع و عزیزمان مهرنگ بلوچ و خطاب به همه خواهران همسنگرمان، دسگوهارانمان در شرق بلوچستان.

دسگوهاران ندای زنان بلوچ برای زن زندگی آزادی