جنگ طبقاتی میکروبیولوژیکی در چین

مطلبی که می خوانید از سایت »چوانگ« توسط گروهی از فعالان چپ رادیکال چین منتشر می شود. واژه هیروگلیفی که تصویر خلاصه شده گذر چارنعل اسبی از دروازه است، به معنی از بند رستن، سد چوانگ « شکستن و رهایی است. گردانندگان سایت در توضیح فعالیت های خود نوشته اند مجله ای برای تحلیل از تحولات جاری سرمایه داری در چین، ریشه های آن و قیام هایی که زیر منگنه این نظام برپا می شود، منتشر خواهد کرد. به علاوه، چوانگ از طریق مقالات وبلاگی کوتاه و فوری به ثبت مستند و جزء به جزء تحولات روز می پردازد. انتشار مطالب ترجمه شده، گزارشات و اظهار نظراتی که به خبرهای چین مربوط می شود و مورد علاقه جویندگان رهایی از بند کشتارگاه سرمایه داری است نیز در دستور »کار ما قرار دارد.

file:///C:/Users/Akbar/AppData/Local/Temp/_Untitled-1.pdf