جنگ اکراين: پرده ديگرى ازنمايشنامه هولناک سرمايه دارى جهانى براى بشريت

تراب ثالث

“ تنها پاسخ سرمایه داری زور است. انباشت سرمایه از زور به مثابه یک سلاح دائمی استفاه میکند“ (رزا)
جنگ اکراين به دلايلى که اکنون بايد روشـن باشـد٬ فقـط مسـئله تجـاوزنظـامى روسـيه بـه اکـراين نيسـت٬ بلکـه دروهلـه
نخست نبردى ديگر در همان جنگ قديمى دوابرقـدرتى اسـت کـه از جنـگ جهـانى دوم تـا کنـون ادامـه داشـته اسـت.
خود امر ورود ارتش روسيه به اکراين نشانه آن است کـه عليـرغم فروپاشـى شـوروى واقمـارش دراروپـاى شـرقى٬“ جنـگ
سرد“ پايـان نيافتـه اسـت. البتـه کسـانى کـه آن جنـگ را جنـگ بـين کمـونيزم و سـرمايه دارى مـىدانسـتند٬ امـروزه بـراى
توضيح اين جنگ با دشـوارى روبـرو خواهنـد شـد. آن چـه مسـلم اسـت، بـا هـيچ عقـل ومنطقـى نمـى تـوان دولـت روسـيه
امروزه را حتى مخالف آبکى سرمايه دارى ناميـد تـا چـه رسـد بـه سوسياليسـت و کمونيسـت