جنبش جدید مهرنگ بلوچ

 و لزوم توجه نیروهای مترقی ایران به این پدیده

در  کشتارهای بیرحمانه دستگاه امنیتی و نظامی پاکستان که بعنوان پدیده  “بکش و بینداز” معروف بود تعداد بسیار زیادی از مردم بلوچ  و براهوئی که  تعدادشان بر اساس گزارشات به چند هزار نفر می رسد  گم شده و خبری از آنها نیست و یا بعد از مدتی تنها  اجسادشان را در جاده و بیابان  و یا بی نام و غیر قابل شناسائی در تعدادی از گورهای جمعی یافته اند.  انها اغلب با این ظن که ممکن است دارای فعالیت سیاسی و یا نظامی  باشند بوسیله باندهای غیر قانونی و تبهکار  وابسته به دستگاه امنیتی ربوده شده و ناپدید  شده و مشمول هیچ پروسه محاکمه عادلانه هم قرار نگرفته اند.   هزاران خانواده از این  گمشدگان قهری با اعترضات و دادخواهی مداوم خود تلاش کرده اند به این پدیده جنایتکارانه خاتمه بدهند اما تاکنون هیچ موفقیتی بدست نیاورده اند.

اخیرا  در ماه نوامبر ۲۰۲۳ بالاچ مولابخش  جوان ۲۴ ساله ای  از خانه اش ربوده شد و حتی با آنکه  این مورد به دستگاه قضائی فرستاده شده بود، یک شب بعد از حضور در دادگاه کشته شد و جسدش به بیمارستانی در تربت داده شد.