بحران پناهندگی و مشکلات پناهجویان و آوارگان در مرزهای ترکیه و یونان

 

„بحران پناهندگی و مشکلات پناهجویان و آوارگان در مرزهای ترکیه و یونان „، برگرفته از برنامه تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸     https://video.ibm.com/recorded/126068990?fbclid=IwAR0RhcYRLJ7XKuqjT2vUmTUca2afjjKDpxd1HT1G0rANWmjBY-qWbfryp7Q

https://video.ibm.com/recorded/126068990?fbclid=IwAR0RhcYRLJ7XKuqjT2vUmTUca2afjjKDpxd1HT1G0rANWmjBY-qWbfryp7Q