با همبستگی بدون حد و مرز بر علیه راسیسم و فاشیسم همدست شویم شنبه اول ماه آگوست، ساعت دو بعد از ظهر میدان گنزه لیزه شهر گوتینگن

file:///F:/1Aug.%20farsi.pdf