افغانستان و تحولات اخیر

مصاحبۀ پیام فدائی با رفیق “مُشرِف”، از کمونیستهای افغانستان در ارتباط با تحولات اخیر

به نقل از: پیام فدایی، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران شماره 268، آبان ماه