اطلاعیه کمیته کردستان حزب حکمتیست در رابطه با محکومیت حمله نظامی دولت فاشیست و اشغالگر ترکیه به اقلیم کردستان

دولت ترکیه ازدیروز۱۹ آوریل در ادامه سیاست جنگ افروزانه و تجاوزکارانه خود عملیات نظامی وسیعی را در خاک اقلیم کردستان به بهانه حضورپ ک ک و مبارزه با تروریسم از طریق زمین و هوا اغازکرده. به ادعای کارشناسان نظامی و تحلیلگران ترکیه، این عملیات در عمق ۲۵ تا ۳۰ کیلومتری مرز زمینی میان اقلیم کردستان وترکیه به منظور پاک سازی نیروهای پ ک ک درمناطق کوهستانی آواشین، میتنا، کورک وزاب، قطع ارتباط پ ک ک با شمال سوریه و بیرون راندن آنان از مناطق مهمی مانند شنگال صورت می پذیرد، ادعایی که سالهاست دولت ترکیه بخصوص با آغاز عملیات گسترده در مه سال ۲۰۱۹ علیه پ ک ک داشت و تا کنون موفق نشده اند.
عملیات گسترده نظامی ترکیه دراقلیم کردستان درست ۳ روزبعد ازملاقات مسرور بارزانی رئیس حکومت اقلیم کردستان با اردوغان و مقامات دولت ترکیه صورت گرفته است که نشان ازتوافق رئیس حکومت کردستان با عملیات نظامی دولت ترکیه به دلیل روابط تجاری دولت اقلیم ، صدورنفت و گازبه ترکیه و مخالفت دولت اقلیم با پ ک ک و حضور آنان درمناطق مرزی اقلیم کردستان است.
این حمله درزمانی صورت می گیرد که وضعیت دولت مرکزی عراق با گذشت ۶ ماه از انتخابات پیش از موعد هنوز بحرانی است و کاری جز اعتراض از دست سیاستمداران عراق ساخته نیست وعلاوه بر این جهان نیزدرگیر بحران و جنگ در اکراین است .
ضدیت دولت ناسیونالیست و فاشیست ترکیه علیه مردم کردستان سرکوب وایجاد ارعاب و اختناق درمناطق کردنشین ودورکردن نیروهای مسلح پ ک ک ازمناطق مرزی قطعا جنبه ای ازاهداف سیاست جنگ طلبانه و اشغالگرانه دولت ترکیه است. درعین حال نباید این را ازچشم دور داشت که جامعه ترکیه درگیر بحران اقتصادی و سیاسی جدی میباشد. طبقه کارگرو اقشار ناراضی جامعه ترکیه در سالهای گذشته با دولت سرمایه داری اردوغان در کشمکش و تعارض هستند. دولت ترکیه برای ادامه بقا ومنحرف کردن افکارمردم از بحرانهای داخلی به گسترش این جنگ که فی الحال مانعی در مقابل آن وجود ندارد نیاز دارد وعلاوه برآن اقلیم کردستان یکی از مناطق سود آور و تجاری سرمایه داری ترکیه وصدورنفت و گاز ارزان از اقلیم کردستان طمع دولت ترکیه برای حضوردر خاک اقلیم کردستان را بیشتر کرده است. بخشی از دولت اقلیم به نمایندگی حزب دمکرات مخالف حملات نظامی ترکیه نیست چه بسا همکاری نیز دارند، دولت عراق به دلیل ناتوانی و بحرانی که با آن در گیر است جز اعتراض قادر به انجام اقدام دیگری نیست.
کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری – حکمتیست حمله نظامی و تجاوزکارانه دولت ترکیه به خاک کردستان عراق را قویا محکوم می کند. در پی این حملات جنایتکارانه مردم ساکن مناطق مرزی کردستان بارها خانه و کاشانه وامکانات زیستشان از بین رفته و بسیاری کشته و آواره شده اند. صدای اعتراض مردم این مناطق به اقلیم کردستان نیزبه جایی نمی رسد. مردم کردستان عراق و همه احزاب و سازمانهای آزادیخوه نه تنها به دولت فاشیست ترکیه بلکه به دولت اقلیم کردستان بعلت سکوت وتوافق با تعرض نظامی دولت ترکیه و ایجاد ناامنی درخاک اقلیم کردستان باید اعتراض کنند.
دست دولت جنایتکارترکیه از سر مردم کردستان کوتاه!
کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری-حکمتیست
۲۰ آوریل ۲۰۲۲