آخرین سلاخی در خاورمیانه، بخشی از پیشروی بسوی جنگ عمومی است

بیانیه گرایش کمونیست انترناسیونالیست

https://www.leftcom.org/fa/articles/2023-10-14/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA