همراه با انقلاب! علیه ستم و ارتجاع، برای رهایی

فراخوان و اکسیون مشترک گروههای سوسیالیست و فمنیست در شهرهای مختلف در یادآوری، بازپس‌گیری، و بازآفرینی افق رهایی‌بخش انقلاب۰

«یازدهم و دوازدهم فوریه، تظاهرات هم زمان در چند کشور»پاریس(گروه روژا)، برلین(بلندگو)، بروکسل(کلکتیو زن، زندگی، آزادی)، فرانکفورت(بلوك انترناسيوناليستي)،منچستر (کلکتیو ریشه های سرخ)، هامبورگ، یوتبری، وین

https://telegra.ph/Revolutie-02-08