نطق گروه زنان افغان علیه بنیادگران

دیروز سه شنبه برای خوش امد گفتن با گروه «زاپاتیستها» در شهر گوتینگن٬ عده ای از گروههای مهاجرین از ملیت های مختلف دور هم گرد امدند ۰ ضمن معرفی گروه همدیگر به بحث و گفتگو پرداختند۰ دراین جلسه فهیمه هم حضور داشت و بعنوان گروه زنان افغان وضعیت افغانستان را همزمان با برگشت طالبان جهادی و جهادیستهای جنایتکار تشریح کرد۰

من فهیمه هستم از گروه زنان افغان در شهر گوتینگن به همه خوش امد میگم بخصوص دوستان زاپاتیست که از فرسنگها راه دور به اینجا امدند که با ما بگفتگو بنشینند۰
من بطور کلی میتونم وضعیت زنان در افغانستان را اینجور بیان کنم۰ زنان افغانستان از سه نوع ستم رنج میبرند۰ یکی ستم استثمار کاری و استعمار دوم ستم مرد سالاری حاکم و سوم نوع بنیاد گرایی مذهبی۰وقتی که این سه ستم با هم اتحاد کنند٬ هر نوع فریاد ازادیخواهانه این جنایتکاران سرکوب و نابود میسازند۰

چیزی که امروز در افغانستان مشاهده میکنید برگشت مجدد طالبان به قدرت با حمایت متحدینش۰نتیجه سیاست امپریالیستی امریکا و اروپاست که بعد از ۲۰ سال تمام ادمکشان جهادی طالبان به مستد قدرت مینشانند۰ در عرض یکهفته تمامی شهرها و مهمات ارتش در اختیار او گذارده میشه۰ این را میگن همکاری کثیف و جنایتبار دول امپریالیستی غرب٬ دولتهای دیکتاتور همسایه ایران٬ پاکستان٬ چین و روسیه با طالبان۰انها برای سود و منافع به هر جنایتی متکی میشوند۰
برگشت طالبان
یعنی قتل عام٬ کشتار٬ تجاوز به زنان و انسانیت۰ برگشت طالبان به افغانستان سرکوب زنان و منزوی کردن انان در خانه و بخدمت کشیدن انان برای مردان جنایتکار بنیادگران جهادی و محروم کردن انان از تمامی مجامع اموزشی و اجتماعی
زنان افغانستان این باند بنیادگران جهادی جنایتکار رابخوبی میشناسند۰برای همین منظور از پای نمینشنند و به مبارزات خود علیه این جنایتکاران جهادی ادامه میدهند۰ این خود ریسک بزرگی است به قیمت جانمان که با یک رژیم خونخوار بنیادگرای تا دندان مسلح ایستاد مبارزه کرد۰ زنان افغان ۵۰ سال پیش ٬ زمانی که جهادیهای رنگارنگ طالبانی گلبدینی بتوسط امریکا و پاکستان پرورش یافتند٬ سازماندهی خود را علیه این بنیاد گران و دیگر ابرقدرتها بطور مخفی شروع کردند۰اولین نشریه «پیام زن» حدود چهل و اندی سال منتشر شد۰
پیام زنان افغانستان اینست که طالبان و صدها جهادیستهای دیگر قابل رفرم نیستند و هیچ نوع صلح و ارامش و عدالتی در حکومت انها وجود ندارد باید برچیده و نابود شوند۰
در همین لحظه ای که طالبان انسانهای بیگناه را قتل و عام میکند٬ تمام سعی و کوشش دول غربی و اروپا اینست که دوباره معاملات کثیف خود را با طالبان به پیش ببرد و او را برسمیت بشناسد۰ مرزهایشان را بروی پناهجویان ببندند۰در اینکار همه دولتهای غرب٬ پاکستان٬ایران٬چین٬ روسیه شریکند۰
این همکاری یبشرم و ننگ اور اگر چه به بهای گرانی برای مردم افغانستان تمام شده ولی مردم ما به یک نکته مهم پی برده‌اند که دول غرب دایر بر آوردن دموکراسی، حقوق زن و ترقی در هر کشوری دروغ فاحشی بیش نمی‌باشد ۰ این قدرتمدران جهت تامین منافع‌اشان حاضر به ارتکاب هر گونه خیانت و جنایت علیه مردمان دیگر عراق٬ کردستان٬سوریه و منجمله افغانستان است. ما زنان افانستان برای کسب آزادی، دموکراسی و رفاه جز اتکا به نیروی خود و نیروی حمایتی شما از پایین راهی دیگر نداریم۰ به امید انروز که با همکاری های متقابل بتوانیم این ازادی را بدست اوریم۰ متشکرم۰