فراخوان جهت کمک برای تقویت کورس های مخفی خانگی زنان در افغانستان

با ورود طالبان به کابل در ماه آگست ۲۰۲۱، اولین اقدام آنان محروم کردن زنان از اشتغال و تحصیل بود.  این عمل زن‌ستیزانه‌ی طالبان سخت‌ترین ضربه به مردم افغانستان و آینده کشور است. طالبان به منظور دریافت اعتبار بین‌المللی و به رسمیت شناخته شدن رژیم شان، وعده دادند که در سال تعلیمی جدید به دختران بالاتر از صنف ششم هم اجازه خواهند داد که به مکتب بروند، وعده‌ی که بازهم جامه عمل نپوشید. حتی اگر طالبان به دختران اجازه تحصیل هم بدهند، آنان روی یک برنامه جدید درسی کار می‌کنند که بر اساس ایدئولوژی افراطی آنان بیشتر مضامین مذهبی در مکاتب تدریس خواهد شد تا علمی.