فراخوان اعتراضی(حمایت از مردم ایران) در شهر گوتینگن

فراخوان اعتراضی در شهر گوتینگن
شنبه ۱۸ ژانویه ساعت ۱۲ ظهر در میدان گنزه لیزل
(Am Gänselieselplatz)
ماشین سركوب و کشتار رژیم جمهوری سلامی را متوقف كنیم!
نه به دیکتاتور – نه به امپریا لیسم !
درودبر انسان های شریف وآزادیخواه !

دو ماه پیش درآبان ۹۸ میلیونها مردم از طبقات و اقشار متفاوت در ایران بار دیگر علیه چهل سال تحمیل فقر، گرانی و سرکوب برای اعتراض به خیابانها رفتند۰این اعتراض توسط
حاکمان سرکوبگر بیرحمانه به خون کشیده شد و صدها تن از جمله تعداد کثیری جوان و نوجوان، هدف مستقیم گلوله حافظان نظامی رژیم اسلامی ایران قرار گرفتند و جان خود را از دست دادند.ولی این موج اعتراض تا به امروز نه تنها خاموش نگردیده بلکه با قاطعیت ادامه دارد و سخت رژیم مزدور آدمکش جمهوری اسلامی را به تکاپو انداخته است۰
اکنون هزاران زن و مرد این جنبش بپا خواسته درچنگ حاکمیت در زندان وشکنجه درسراسر ایران اسیرهستند، حاکمان تلاش مجدد دارند تا با کشتن عده ای ازآنها و یا
شکنجه و حبس های طویل المدت از مردم انتقام بگیرند ورعب و وحشت ایجاد
کنند. نباید زمان را ازدست بدهیم تا باردیگر دستگاه آدم کشی جمهوری اسلامی
تمامیت جامعه ما را داغدار نماید . فردا خیلی دیر است !
در این متینگ اعتراضی

  • همصدا باهم خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی همچنین دستگیرشدگان اخیر میباشیم ۰
  • همدردی خود را با صد ها خانواده و هزاران نفر از بستگان کشته شدگان اعلام میداریم۰
  • یاد کشته شدگان فاجعه ضد انسانی ساقط کردن هواپیمای مسافری را گرامی میداریم۰

قابل توجه شرکنندگان عزیز: ما برای جهانی بدون مرز و بدون استثمار مبارزه میکنیم۰ از همگی خواهشمندیم که بدون پرچم کشوری و برای همبستگی به ما ملحق شوید