علیه سیاست فاشیستی ضد افغانستانی رژیم قاطعانه بایستیم!

با تسلط مجدد وحوش طالبان بر افغانستان و مستولی شدن فضای وحشت و ارعاب بر بیشتر مناطق این کشور، میلیونها افغانستانی برای حفظ جان خود و بمنظور برخورداری از امنیت جانی و جلوگیری از مرگ خود و بستگانشان بە دلیل قحطی بە نزدیکترین کشورهای همسایە مانند پاکستان، تاجیکستان، ایران و غیرە پناە بردەاند.

هتک حرمت و برخورد نژادپرستانە بە پناهجویان افغانی مقیم ایران بە قدمت حضور این بخت برگشتەها در این کشور بودە است. از ابتدای جنگ ایران و عراق از آنان برای حضور در جبهەهای جنگ تا سربازگیری برای لشکر فاطمیون و روانە کردنشان بە سوریە بعنوان پیش شرط اعطای حق شهروندی ایرانی بە خانوادەهایشان، نمونە بارز گروکشی و برخوردهای ضد انسانی و مغایر با کنوانسیونهای برسمیت شناختە شدە بین المللی در برخورد بە پناهجویان افغانی بودە است.

رژیم اسلامی در طی دەها سال صدها پناهجوی افغانستانی را در داخل ایران و در مرزهای این کشورعامدانە بە بهانە جلوگیری از آمدن بە ایران یا اخراجشان از این کشور، بە قتل رساندە و در مقابل هیچکدام از این جنایات کە مرزبانانش مرتکب شدەاند پاسخگو نبودەاند. در سال ٢٠١٦ پلیس شیراز بە شنیع ترین شیوە آنان را در قفس های آهنی با چشمان بستە بمنظور هتک حرمت در ملاء عام بە معرض نمایش گذاشتند. این عمل غیر اخلاقی و ضد انسانی پلیس شیراز بحق مورد تنفر خیلیها قرار گرفت و در عین حال کسانی بودند کە متاسفانە صورت مسئلە را از رژیم اسلامی پذیرفتە بودند. با موج اخیر پناهجویان و روی آوری آنان بە ایران، رژیم اسلامی در موارد متعدد اقدام بە بازگرداندن جمع زیادی از آنان نمودە است. تنها در یک مورد کە دویچەولە دری زبان بە آن اشارە نمودە در روزهای اخیر بیش از ٦٠٠٠ پناهجو بازگرداندە شدەاند. مردم افغانستان بین دو سنگ آسیاب، بین دو حکومت وحشی طالبان و رژیم ایران اسیر شدەاند کە مقید هیچ درجە از استاندارد بین المللی در برخورد بە پناهجویان نبودە و نیستند و تمام کردارشان در برخورد بە پناهجویان افغانی بیانگر عمق نژادپرستی حاکم بر رژیم ایران است.

آخرین مورد از اقدامات رژیم اسلامی علیە پناهجویان افغانی کە آنان را “اتباع خارجی غیر مجاز” می نامند، ایجاد سامانە تلفنی توسط وزارت تعاون کار و رفاە اجتماعی ایران جهت گزارش شهروندان ایرانی از بە کارگیری نیروهای خارجی “غیر مجاز” توسط کارفرمایان بمنظور جریمەهای نقدی اعلام شد. این وزارتخانە پیشتر اعلام کردە کارفرماهایی را کە مهاجران بدون اجازە اقامت یا کار را استخدام کنند، جریمە می کند. محسن کریمی، مدیر کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاە اجتماعی جریمە هر یک روز اشتغال نیروهای کار خارجی “غیر مجاز” را پنج برابر دستمزد روزانە مصوب شورای عالی کار اعلام کرد. از سالهای قبل کارگران را ناچار بە اشتغال در کارهای بە گفتە آنان “پست”، کردەاند.

خطاب بە مردم آزادیخواە!
مانع پیشبرد سیاستهای رژیم اسلامی در برخورد بە همنوعان افغانستانی خود شویم. بسیاری از آنان بجز فرار از دست وحوش طالبان کاری ازشان ساختە نبود. همچنانکە میلیونها ایران در خارج کشور بسر می برند و جمعیت قابل ملاحظەای از آنان بە دلیل مبارزە علیە فاشیسم اسلامی حاکم بر ایران ناچار بە ترک ایران شدەاند. دفاع از حق حیات و کار و تامین اجتماعی و بهداشت پناهجویان افغانستانی در ایران و سایر کشورهای همجوار وظیفە هر انسان آزادیخواە و شرافتمند است. دولتهای پناهندەپذیر را باید ناچار بە پذیرش و برسمیت شناختن این حداقل حقوق پایەای انسان بکنیم. صف مردم آگاە در برخورد بە همنوعان افغانی باید جدا از صف نژادپرستان و در راس آن مزدوران نیروهای انتظامی رژیم باشد. در تجمعات اعتراضی مانع هتک حرمت پناهجویان و احیانا بازداشت آنان شوید.

پناهجویان افغانستانی مقیم ایران و سایر کشورها!
زمان آن رسیدە کە آستین هایتان را بالا بزنید و اقدام بە تشکیل سازمان و نهادهایی بکنید کە بیشترین تعداد پناهجویان را در خود سازمان دهید و نگذارید حقوقتان پایمال شود. اگر متشکل نشوید، اگر متحدانە حقتان را فریاد نزنید و بە گوش ناشنوای دولتها نرسانید آنان هیچگاە بە شما و مطالبات شما توجە نخواهند کرد. ما در عرصە پناهندگی و دفاع متشکل از مطالبات پناهندگی و تحمیل این مطالبات بە نهادهای سازمان ملل و دولتها بیش از ٣٠ سال تجربە داریم و آمادەایم با شما همکاری کنیم و تجارب خود را در این عرصەها در اختیار شما قرار دهیم.

سعید آرمان
دبیر سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بی مرز

علیه سیاست فاشیستی ضد افغانستانی رژیم قاطعانه بایستیم!